Mai exista libertate?


Instanţa a decis: Pagina de Facebook este spaţiu public. Ce a păţit un funcţionar român care a postat un slogan nazist Arbeit macht Frei.

Curtea de Apel Mureş a decis într-un proces privind o contestaţie la o decizie a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării că pagina de Facebook este spaţiu public şi comportamentul din acest spaţiu este supus rigorilor legale. Decizia Curţii de Apel Mureş a fost luată după ce Mircea Munteanu, directorul de cabinet al Prefecturii Mureş, a fost sancţionat de CNCD pentru că a postat pe wall-ul său un slogan nazist. Instanţa a reţinut că profilul personal de Facebook este spaţiu public.

În februarie 2012, CNCD l-a sancţionat pe Mircea Munteanu, director de cabinet al prefectului de Mureş, cu 1.000 de lei pentru că în timpul protestelor împotriva guvernului Boc a postat pe contul său de Facebook mesajul: „Arbeit macht frei – asta să înţeleagă protestatarii”. Acest fiind unul din sloganele folosite de naziştii lui Adolf Hitler. Arbeit macht frei este şi mesajul care apare la intrarea pe poarta lagărului de la Auschwitz, utilizat de nazişti pentru exterminarea evreilor.
Curtea de Apel Mureş a decis într-un proces privind o contestaţie la o decizie a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării că pagina de Facebook este spaţiu public şi comportamentul din acest spaţiu este supus rigorilor legale. Decizia Curţii de Apel Mureş a fost luată după ce Mircea Munteanu, directorul de cabinet al Prefecturii Mureş, a fost sancţionat de CNCD pentru că a postat pe wall-ul său un slogan nazist. Instanţa a reţinut că profilul personal de Facebook este spaţiu public.

În februarie 2012, CNCD l-a sancţionat pe Mircea Munteanu, director de cabinet al prefectului de Mureş, cu 1.000 de lei pentru că în timpul protestelor împotriva guvernului Boc a postat pe contul său de Facebook mesajul: „Arbeit macht frei – asta să înţeleagă protestatarii”. Acest fiind unul din sloganele folosite de naziştii lui Adolf Hitler. Arbeit macht frei este şi mesajul care apare la intrarea pe poarta lagărului de la Auschwitz, utilizat de nazişti pentru exterminarea evreilor.
Curtea de Apel a decis însă că profilul de Facebook este un spaţiu public şi că un mesaj postat pe wall nu poate fi asimilat unui mail privat. “Astfel, reţeaua de socializare Facebook nu poate echivala, sub aspectul controlului mesajelor difuzate, cu o căsuţă poştală electronică. Profilul său personal pe Facebook, chiar dacă este accesibil doar prietenilor, adică unui grup restrâns de persoane, tot public este, oricare dintre „prieteni” putând distribui informaţiile postate de titularul paginii” , a reţinut instanţa

Fucţionarul a mai încercat să se apere, argumentând că,de fapt, el nu a dorit să utilize sloganul „Arbeit macht frei” în sensul utilizat de nazişti şi că, de fapt, acest mesaj are alte rădăcini. Instanţa a respins această argumentaţie, explicând că acest slogan este asociat naziştilor şi ororilor comise de aceştia. “Utilizarea în sine a afirmaţiei „Arbeit macht frei” într-un cadru public sau accesibil publicului, cu ocazia exprimării unei opinii referitoare la o anumită categorie de persoane (protestatarii), provoacă fără nici un dubiu asocierea acesteia cu sentimente de dispreţ, repudiere, intoleranţă, aşa încât, reclamantul nu poate susţine că a acţionat fără vinovăţie. Pe de altă parte, nu pot fi reţinute nici susţinerile potrivit cărora prin postarea mesajului nu a urmărit lezarea demnităţii umane câtă vreme, aşa cum s-a arătat mai sus, utilizarea acestui slogan, asociat în conştiinţa populară cu ororile nazismului, dovedeşte intoleranţa acestuia faţă de drepturile civile ale protestatarilor, consecinţa fiind lezarea demnităţii acestora”, a mai motivat instanţa.

mai jos decizia curtii:

In ce lume traim…..


1
R O M Â N I A
CURTEA DE APEL TÂRGU MUREŞ
SECŢIA A II

A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Dosar nr. 144/43/2012
SENTINŢA Nr. 21
Şedinţa
publică
din
17 ianuarie 2013
Completul compus din:
PREŞEDINTE
Adela Vintilă
Grefier Doina
Pop
Pe rol
pronunţarea asupra acţiunii în contencios
administrativ formulate de
reclamantul
MIRCEA MUNTEANU
NICOLAE
,
cu domiciliul în xxxxxxxxxxxx, în contradictoriu cu pârâtul
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMI
NĂRII, cu
s
ediul în Bucureşti, xxx, pentru anularea Hotărârii nr.60/22 februarie
2012 emisă de pârât.
În lipsa părţilor.
Reclamantul Mircea Nicolae Munteanu, prin avocat a
înregistrat la dosar cu data de 17 ianuarie 2013, cerere de
repunere pe rol şi concluzii scris
e (f.92

95).
Mersul dezbaterilor şi susţinerile părţii prezente s

au
consemnat în Încheierea şedinţei publice din 10 ianuarie 2013,
care face parte integrantă din prezenta, pronunţarea fiind
amânată pentru data de astăzi, 17 ianuarie 2013.
CURTEA DE APEL
Prin cererea înregistrată la data de 04 aprilie 2012, la această
instanţă sub nr.144/43/2012, reclamantul Mircea Munteanu
Nicolae, a solicitat, în contradictoriu cu Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării, anularea Hotărârii nr.60/22.02.2012
emisă de pârât, obligarea pârâtului, în cazul anulării hotărârii
2
menţionate, la publicarea hotărârii judecătoreşti într

un ziar de
circulaţie naţională şi pe pagina proprie de internet, pentru
prejudiciul moral creat, cu cheltuieli de judecată.
În motiva
rea cererii s

a arătat că, prin Hotărârea nr.60 din
22.02.2012, CNCD a soluţionat dosarul nr.2A/2012, format în urma
autosesizării semnată de preşedintele Colegiului director cu privire
la caracterul discriminatoriu al unui mesaj postat pe profilul
person
al înregistrat pe site

ul de socializare Facebook, Astfel, în
data de 19.01.2012 reclamantul arată că a postat pe profilul său
un mesaj „Arbeit macht frei

asta să înţeleagă protestatarii”,
precizând că profilul este deschis doar persoanelor înregistrat
e ca
şi prieteni.
Prin hotărârea atacată CNCD a ajuns la concluzia că
aspectele sesizate intră sub in
cidenţa art.2 alin.1 şi art.15 din OG
nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare iar în baza art.2 alin.11 şi art.26
alin.1 din actul
normativ de mai sus i s

a aplicat o amendă contravenţională în
valoare de 1.000 lei. Reclamantul apreciază hotărârea ca fiind
nelegală pentru următoarele considerente:
În primul rând acesta arată că la adoptarea hotărârii nu au
fost respe
ctate normele de procedură aplicabile cu privire la
forma şi conţinutul autosesizării consiliului.
Astfel, art.19 alin.2 din OG nr.137/2000, prevede că una din
modalităţile de sesizare a CNCD este autosesizarea care poate fi
iniţiată conform art.13, de o
ricare membru al colegiului director
prin întocmirea unei note de autosesizare motivate.
În opinia sa, nota de autosesizare în baza căreia a fost
pornită procedura îndreptată împotriva sa, înainte de efectuarea
unor investigaţii minimale şi de stabilirea
unei stări de fapt vorbeşte
despre „descrierea faptei de discriminare” şi nu despre o
presupusă faptă de discriminare. De asemenea, acesta susţine că
descrierea faptelor imputate conţine grave carenţe întrucât
autosesizarea nu este motivată. Astfel aceast
a se mărgineşte la a
enunţa că „Directorul de cabinet al Prefecturii Mureş, Mircea
Munteanu, a postat, joi seara, pe pagina sa de Facebook, mesajul
„Arbeit macht frei (Munca te face liber)

asta să înţeleagă
protestatarii”, un mesaj folosit de nazişti şi
afişat la intrarea în
lagărele de concentrare”.
3
Motivarea autosesizării corelează acest mesaj cu cel folosit
de Germania nazistă ca semn de afiş la intrarea lagărele de
concentrare fără ca să fie explicată corelaţia dintre mesaj şi
concluzia la care aju
nge autorul sesizării.
Această expresie însă nu a fost folosită de

a lungul istoriei
numai în acest context ci comportă şi alte sensuri.
Reclamantul mai arată că parcurgerea procedurii
administrative cu caracter jurisdicţional prev. de OG 137/2000
aruncă
îndoiala asupra legitimităţii procedurii datorită faptului că
„acuzatorul” are rol şi de „judecător”.
Drept probe în actul de sesizare au fost invocate generic
„articole de presă” fără să fie amintită măcar o publicaţie.
Într

adevăr, presa a asociat mes
ajul său cu sloganul folosit de
nazişti însă niciun moment reclamantul nu a înţeles să asocieze
acest mesaj cu sensul acordat de presă sau de către emitentul
actului de autosesizare.
În concluzie recurentul arată că actul de sesizare nu a fost
motivat în
conformitate cu cerinţele legale aplicabile.
O altă critică adusă de recurent hotărârii atacate vizează
starea de fapt care, în opinia sa, a fost reţinută greşit de către
CNCD. În acest sens se arată că în hotărârea atacată s

a reţinut
că „partea reclama
ntă în calitatea sa de şef de cabinet al
Prefectului Judeţului Mureş a postat pe pagina sa personală a
reţelei de socializare Facebook mesajul faţă de care Consiliul a
iniţiat o procedură de autosesizare. Sub acest aspect, calitatea
părţii reclamate de per
soană care ocupă o funcţie publică este
importantă în aprecierea faptei supuse analizei”.
Acest mesaj, susţine recurentul, a fost postat de către el în
timpul liber, în afara orelor de program în cadrul cancelariei
prefectului, pe pagina personală, creat
ă pe site

ul de socializare
Facebook. În acel cont nu era niciun indiciu despre calitatea sa
de director al cancelariei prefectului şi nu era postată nicio
afirmaţie sau apreciere în legătură cu această calitate.
În mod greşit consiliul în mod repetat a r
eţinut că afirmaţia a
fost făcută în calitatea sa de „şef de cabinet al Prefectului
Judeţului Mureş” şi că a deţinut „funcţie publică”. Apreciază că
există un dubiu în privinţa temeiniciei hotărârii luate câtă vreme el
a fost directorul cancelariei Institu
ţiei Prefectului Mureş şi nu şef de
cabinet al prefectului, şi acesta a ocupat poziţia în temeiul unui
contract individual de muncă fiind o poziţie contractuală care nu
12
Pentru toate aceste considerente, Curtea consideră
hotărârea CNCD ca fiind temeinică şi legală, acţiunea
reclamantului urmând a fi respinsă ca nefondată.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
H O T Ă R Ă Ş T E
Respinge acţiunea în contencio
s administrativ formulată de
Mircea Munteanu Nicolae, cu domiciliul în xxxxxxxxxx, în
contradictoriu cu Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării, cu sediul în Bucureşti xxxxxxx.
Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.
Pronunţată în ş
edinţa publică din 17 ianuarie 2013.
Preşedinte,
Adela Vintilă
䝲敦楥
䑯楮愠潰
Red.A.V.
Tehnored.E.S.
4 exp.
Data concept.
22.02.2013
Data tehnored.
22.02.2013


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s